Rekrytering Engineering | Morgondagens ingenjörer | Nexer Recruit
Skip to content
REKRYTERA RÄTT RESURS INOM

ENGINEERING

Behöver du en produktionschef, produktionsledare eller specialist inom tekniksektorn? Vi har lång erfarenhet av att rekrytera inom Engineering, och arbetar med en mängd olika tekniska roller – från ingenjörer, produktionstekniker och PLC- programmerare.

Kontakta oss för innovatörer som driver utvecklingen framåt.

Vi kombinerar passion med precision

FÅ ALLA KUGGAR PÅ PLATS

Rätt kompetens är ryggraden i din verksamhet. Genom vår erfarenhet, nätverk och insikter i branschspecifika krav, positionerar vi din organisation för att överträffa konkurrensen.

Med över ett decenniums erfarenhet av att matcha kandidater inom tekniksektorn med visionära bolag kan du känna dig trygg med vårt engagemang. Vi slutar inte leta förrän alla parter är nöjda. Rekryteringsprocessen är kvalitetssäkrad, men resultatet skräddarsytt- både för din verksamhets behov, fortsatta utveckling framåt och kandidatens ambitioner.

Vi tror inte på snabba lösningar, vi brinner för att skapa långsiktig framgång och starka partnerskap.

INRIKTNINGAR INOM ENGINEERING

Tillverkande industri

EnERGITEKNIK

AUTOMATION

RnD

PROJEKTSTYRD PRODUKTION

5 Anledningar Att rekrytera med NEXER RECRUIT

“Att rekrytera inom Engineering är som att lösa en ständig pusselutmaning, där varje bit representerar en unik kompetens. Vi letar inte bara efter relevant kompetens utan även nästa våg av kreativa individer som är med och formar framtiden.

Vår förmåga att förstå tekniken, utmaningarna och framtidens behov blir avgörande för att rekrytera rätt person på rätt plats. Engineering är brett och inspirerande att arbeta. Jag är stolt över att vara en del av en ständig utveckling, tillsammans med bolag och kunder som arbetar för en bättre morgondag.”
Artan Bitiqi, rekryteringskonsult Nexer Recruit
artan.bitiqi@nexergroup.com

STRATEGISKA SAMARBETEN

Jag är mycket nöjd med samarbetet med Nexer Recruit. De har snabbt visat förståelse för vilken profil som behövs och levererat bra kandidater där vi haft svårt att hitta rätt.

Proffsigt arbete rakt igenom från initiering till leverans och uppföljning.


Fredrik Wikman, PQC Manager Nouryon

Rekrytera rätt ingenjör

Roller inom Engineering

Processäkerhetsingenjör

Processäkerhetsingenjörer spelar en avgörande roll inom industrin genom att inte bara analysera och identifiera potentiella risker i industriella processer, utan även genom att utveckla och implementera effektiva förebyggande åtgärder för att minimera dessa risker. Deras arbete sträcker sig bortom att bara reagera på potentiella faror; de är proaktiva i att skapa en säkerhetskultur inom företaget.

För att uppnå detta genomför Processäkerhetsingenjörer noggranna riskanalyser, där de utvärderar varje steg i en industriell process för att identifiera potentiella hot och svagheter. Genom att tillämpa sina tekniska kunskaper och erfarenhet kan de sedan rekommendera och implementera åtgärder för att minimera eller eliminera dessa risker. Detta kan inkludera förändringar i design, användning av teknologiska innovationer eller införande av nya säkerhetsprotokoll.

Processäkerhetsingenjörer är även ansvariga för att säkerställa att företagets processer och anläggningar följer alla relevanta regler och standarder inom området säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Deras expertis sträcker sig över olika branscher och inkluderar kunskap om specifika säkerhetskrav och normer som gäller för olika typer av industriella processer. Genom att hålla sig uppdaterade om de senaste riktlinjerna och föreskrifterna säkerställer de att företagen inte bara följer lagar utan även förblir i framkant när det gäller säkerhetsstandarder.

En annan viktig aspekt av deras arbete är att utbilda och informera personalen om säkerhetspraxis och protokoll. Genom att öka medvetenheten och förståelsen för säkerhetskrav bidrar de till att skapa en säkerhetskultur där varje medarbetare är engagerad i att upprätthålla och förbättra säkerheten inom företaget.

Sammanfattningsvis är Processäkerhetsingenjörer avgörande för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö inom industriella processer. Deras tekniska kompetens och förmåga att förutse och hantera risker gör dem oumbärliga för företag som strävar efter att inte bara uppfylla säkerhetsstandarder utan också att kontinuerligt förbättra och optimera sina processer för ökad säkerhet och effektivitet.

PLC programmerARE

PLC-programmeraren spelar en central roll inom industriell automation genom att skapa och implementera program för PLC (Programmable Logic Controllers), som styr och övervakar olika processer inom tillverknings- och automationsindustrin.

De är arkitekter av automatiserade system och innovatörer som möjliggör optimerad drift och ökad säkerhet i produktionsmiljöer.

En PLC-programmerare börjar vanligtvis med att noggrant analysera och förstå de specifika kraven och funktionerna hos det system de arbetar med. Genom att samarbeta med ingenjörer och andra tekniska experter, utvecklar de sedan skräddarsydda PLC-program för att möta de unika behoven hos varje produktionsprocess.

Dessa program är avgörande för att styra maskiner, reglera temperaturer, övervaka tryck och utföra andra uppgifter som är väsentliga för en smidig och effektiv produktionsverksamhet.
Säkerhet är en prioritet för PLC-programmeraren, och de är ansvariga för att implementera säkerhetsprotokoll och nödprocedurer inom PLC-kodningen. Genom att identifiera och hantera potentiella risker säkerställer de en arbetsmiljö som följer stränga säkerhetsstandarder och minimera risken för olyckor eller felaktig drift.

Utöver detta är PLC-programmerare ofta involverade i att genomföra uppgraderingar och underhåll av PLC-system för att hålla dem i linje med de senaste teknologiska framstegen. De kan även vara delaktiga i att integrera PLC-system med andra automationsplattformar och övervakningssystem för att skapa enhetliga och samordnade produktionsprocesser.

Eftersom teknologin inom industriell automation ständigt utvecklas, förväntas PLC-programmerare också hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och framstegen. Att vara medveten om och förstå hur nya teknologier, som IIoT (Industrial Internet of Things) och molnbaserade system, kan integreras i PLC-programmering är avgörande för att möta framtidens krav på effektivitet och anpassningsförmåga.

Sammanfattningsvis är PLC-programmeraren en nyckelfigur inom automationsvärlden, med en central roll i att forma och underhålla de digitala ryggradarna för modern industri. Deras expertis och kreativitet är avgörande för att säkerställa smidiga och pålitliga produktionsprocesser som uppfyller höga standarder för effektivitet och säkerhet.

UNDERHÅLLSINGENJÖR

En Underhållsingenjör har en avgörande roll i att garantera att utrustning och anläggningar på en arbetsplats är i optimalt skick och fungerar korrekt.

Genom att strategiskt planera och genomföra regelbundet underhåll och felsökning, samt utföra nödvändiga reparationer, arbetar de dedikerat för att minimera driftstopp och förbättra övergripande produktivitet.

Deras expertis sträcker sig från att övervaka och underhålla maskiner till att hantera avancerad teknologi och komplexa system. Underhållsingenjörer är inte bara reaktiva i att åtgärda problem; de är också proaktiva i att identifiera potentiella problem och förebygga framtida avbrott. Genom att analysera data och genomföra riskbedömningar kan de utforma effektiva underhållsstrategier som syftar till att förlänga utrustningens livslängd och optimera dess prestanda.

En viktig del av Underhållsingenjörers arbete är att söka efter möjligheter till förbättringar och uppgraderingar av befintlig utrustning. Genom att hålla sig informerade om de senaste teknologiska framstegen kan de föreslå och implementera förändringar för att öka effektiviteten, minska energiförbrukningen och möta föränderliga produktionsbehov.

Dessutom kan Underhållsingenjörer vara involverade i att skapa och genomföra scheman för planerat underhåll, vilket inkluderar rutinmässiga inspektioner och reparationer. Detta säkerställer att maskiner och anläggningar hålls i gott skick över tiden, vilket minskar risken för oväntade problem och dyra reparationer.

Den övergripande målsättningen för en Underhållsingenjör är att skapa en pålitlig och effektiv arbetsmiljö genom att hålla utrustningen i toppskick. Deras arbete går långt utöver att bara lösa problem; de bidrar till att forma en förebyggande och hållbar strategi för underhåll, vilket är avgörande för långsiktig framgång och lönsamhet för företaget.

Fälttekniker

En Fälttekniker specialiserar sig på att arbeta direkt ute på fältet och utföra olika tekniska tjänster hos kunder. Deras arbetsområden sträcker sig över ett brett spektrum och inkluderar inte bara installationer, underhåll och reparationer av olika utrustningar eller system, utan också felsökning och att tillhandahålla användarutbildningar för att säkerställa korrekt och effektiv användning av tekniken.

När det gäller installationer är Fälttekniker ansvariga för att korrekt montera och konfigurera olika tekniska system enligt specifika krav och normer. Deras kompetens sträcker sig över olika branscher, och de är ofta experter på att anpassa och integrera teknologiska lösningar för att möta kundens unika behov.

Underhåll utgör en annan viktig del av deras arbete. Det innefattar regelbunden inspektion och prestandakontroll för att förebygga potentiella problem och säkerställa att systemen fortsätter att fungera på en optimal nivå.

När tekniska utmaningar uppstår är Fälttekniker snabba och effektiva i felsökningen för att identifiera och lösa problemen på plats. Reparationer är en självklar del av deras roll vilket minimerar nedstängningstid och avbrott i kundens verksamhet.

Utöver tekniska åtgärder ingår det också ofta i deras ansvar att erbjuda användarutbildningar. De instruerar och stödjer användarna i att använda och underhålla den tekniska utrustningen, vilket bidrar till ökad effektivitet och långsiktig pålitlighet.

Fälttekniker är ofta ansiktet utåt för företaget och spelar en kritisk roll i att bygga och upprätthålla positiva kundrelationer. Genom att erbjuda professionell service på plats bidrar de till att stärka företagets rykte och öka kundnöjdheten.

Fälttekniker är nyckelpersoner som kombinerar teknisk kompetens, problemlösningsförmåga och service direkt på plats hos kunden.

FoU-ingenjör

En FoU-ingenjör, där “FoU” står för forskning och utveckling, är en teknisk expert som är inriktad på att driva och genomföra innovationsprojekt.

Deras huvudansvar omfattar att leda och delta i olika faser av innovationsprocessen, från konceptualisering och design till testning och implementering av nya teknologier, produkter eller processer.

FoU-ingenjören spelar en nyckelroll i att identifiera och utvärdera tekniska problem och möjligheter samt att föreslå och implementera innovativa lösningar. Genom att vara djupt engagerade i forskningsaktiviteter och följa de senaste trenderna inom sitt specialområde kan de bidra till att hålla företaget i framkant av teknologin.

Deras arbete involverar ofta samarbete med tvärvetenskapliga team och externa partners för att maximera kunskapsutbytet och säkerställa en holistisk approach till forskning och utveckling. Det kan också inkludera att skriva rapporter, presentera resultat och delta i tekniska diskussioner för att säkerställa en tydlig och öppen kommunikation.

FoU-ingenjören har även en viktig roll i att utveckla och förbättra befintliga produkter och processer. Genom att utvärdera prestanda, analysera feedback och integrera nya teknologier strävar de efter att öka effektiviteten och hållbarheten i företagets produkter och tjänster.

Dessutom är de ofta involverade i att följa och säkerställa efterlevnad av branschstandarder och regler inom forsknings- och utvecklingsområdet. Detta innebär att de behöver vara medvetna om och förstå de juridiska och etiska aspekterna av sitt arbete samt se till att all verksamhet utförs i enlighet med relevanta riktlinjer.

FoU-ingenjören en nyckelperson inom teknik och innovation. Detta arbete är avgörande för att främja företagets framsteg och konkurrenskraft på marknaden genom att ligga i framkant av forskning och utveckling inom relevant expertisområden.

Maskiningenjör

En Maskiningenjör är ansvarig för att designa, utveckla och underhålla olika mekaniska system, produkter och processer. Deras kompetens sträcker sig över ett brett spektrum, från storskaliga industriella maskiner till små detaljerade komponenter. Genom att tillämpa matematiska och tekniska principer arbetar de dedikerat med att lösa problem och optimera effektiviteten hos mekaniska system.

Utöver att fokusera på design och utveckling kan en Maskiningenjör även vara involverad i projektledning, där de övervakar och samordnar olika faser av projektet. De har också kunskap om tillverkningsprocesser och kan vara delaktiga i produkttestning för att säkerställa hög kvalitet och prestanda.

Maskiningenjörer har möjlighet att verka inom olika branscher, inklusive tillverkning, fordonsindustrin, energisektorn och biotech. Deras flexibilitet och breda tekniska kunskaper gör dem eftertraktade i olika arbetsmiljöer där mekaniska system och innovation är centrala.

I det ständigt föränderliga teknologiska landskapet är Maskiningenjörer viktiga för att driva teknisk utveckling och säkerställa att mekaniska system håller hög standard. Deras arbete sträcker sig från att skapa koncept och prototyper till att implementera lösningar och övervaka prestanda över tiden.

Produktionsingenjör

En Produktionsingenjör är ansvarig för att optimera och övervaka tillverkningsprocesser för att säkerställa effektiv och kostnadseffektiv produktion av varor. Deras arbete innefattar att analysera produktionsflöden, identifiera flaskhalsar och implementera förbättringar för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Produktionsingenjören samarbetar ofta med olika avdelningar, inklusive konstruktion, inköp och kvalitetskontroll, för att säkerställa en sömlös och effektiv produktionskedja. Genom att tillämpa teknisk expertis och använda avancerade produktionsmetoder strävar de efter att optimera resursanvändningen och minimera produktionsavfall.

Deras roll inkluderar också att övervaka maskinprestanda, identifiera tekniska problem och genomföra underhållsåtgärder för att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig produktion. Produktionsingenjören är även involverad i att implementera och utvärdera nya produktionsmetoder och teknologier för att hålla företaget konkurrenskraftigt och i framkant av branschstandarder.

Genom att ha en djup förståelse för produktionsprocesser och tekniska system kan Produktionsingenjören utforma och implementera strategier för att öka kapaciteten och förbättra kvaliteten på de tillverkade produkterna. De har också en viktig roll i att säkerställa efterlevnad av standarder och regler inom produktionsmiljön.

Produktionsingenjörer är oumbärliga för tillverkningsföretag och spelar en central roll i att skapa en effektiv och konkurrenskraftig produktionsmiljö.

Deras arbete sträcker sig över en bred skala av uppgifter, från att lösa tekniska problem och optimera produktionsflöden till att driva innovation och hållbarhetsinitiativ för att säkerställa långsiktig framgång inom tillverkningsindustrin.

Automationsingenjör

En Automationsingenjör är en teknisk expert som specialiserar sig på att automatisera processer inom olika industrier, inklusive tillverkning, transport och energi.

Deras omfattande arbetsområde sträcker sig från att utveckla och designa till att installera och underhålla automatiseringssystem. Dessa system kan variera från enkla maskiner och robotar till avancerade system som används i produktionsanläggningar, lager, transportinfrastrukturer och andra industriella miljöer.

Automationsingenjörens roll omfattar att utveckla och implementera automatiserade produktionslinjer, där de använder sin tekniska expertis för att skapa effektiva och pålitliga processer. Dessutom övervakar de kontinuerligt systemens prestanda och är experter på att felsöka och lösa problem för att säkerställa en oavbruten och optimal produktion.

Programmering av PLC-system (Programmable Logic Controllers) är en central del av en Automationsingenjörs arbete. Genom att skriva och implementera kod kan de styra och reglera olika maskiner och processer, vilket är avgörande för att automatisera och optimera produktionsflöden.

Utöver detta är Automationsingenjören ansvarig för att utveckla och implementera SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition), vilka möjliggör övervakning och styrning av automatiserade processer på distans.

Genom att integrera olika tekniker och innovativa lösningar strävar de efter att skapa effektiva och intelligenta automatiserade system.

Automationsingenjören samarbetar ofta med tvärvetenskapliga team och andra tekniska experter för att säkerställa en helhetsapproach till automatisering. Deras arbete är avgörande för att optimera och modernisera industriella processer, vilket leder till ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad säkerhet inom olika sektorer.

PROCESSINGENJÖR

En processingenjör spelar en avgörande roll som ansvarig för utveckling, optimering och övervakning av produktionsprocesser inom industriella sammanhang.

Deras centrala funktion är att säkerställa att produktionen av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och uppfyller höga kvalitetsstandarder.

Med fokus på att utveckla och implementera produktionsprocesser strävar processingenjörer efter att öka effektiviteten och samtidigt minimera produktionskostnader.

En av deras viktiga uppgifter är att analysera och optimera befintliga processer. Genom att noggrant granska och modifiera produktionsflöden strävar de efter att minska kostnader, förbättra produktkvalitet och öka produktionshastigheten. Detta kräver en fördjupad förståelse för produktionsmetoder och teknologier samt skicklighet i att tillämpa sina kunskaper för att uppnå önskade resultat.

Processingenjörer agerar som samarbetspartners med andra yrkesgrupper, såsom tillverkningsingenjörer, produktionsplanerare, operatörer och underhållspersonal. Detta samarbete är nödvändigt för att säkerställa en sömlös produktionskedja och för att hantera eventuella utmaningar som kan uppstå under processens gång. Dessutom samverkar de nära med forsknings- och utvecklingsavdelningar för att introducera och testa nya produkter och processer, vilket kräver en kombination av teknisk expertis och innovativt tänkande.

Genom att tillämpa sin specialkompetens inom produktionsteknik och processoptimering har processingenjörer möjlighet att betydligt förbättra företags konkurrenskraft och lönsamhet.

Deras arbete sträcker sig över olika faser av produktionscykeln, från planering och implementering till löpande övervakning och förbättring.

Sammantaget är processingenjören en nyckelaktör inom industrin som bidrar till att forma och förbättra produktionsprocesser för att möta dagens krav på effektivitet och kvalitet.

Projektledare

En projektledare innehar en central roll där deras ansvar sträcker sig över att planera, organisera och övervaka alla aspekter av ett projekt, från det inledande skedet till dess fullbordande. Genom att leda och samordna projektteamet är projektledaren nyckeln till att säkerställa att projektet framgångsrikt genomförs inom de angivna tidsramarna, budgeten och de specificerade målen.

Det första steget för en projektledare är att tydligt definiera projektets omfattning, mål och krav. Detta innebär att förstå och klargöra vad projektet ska uppnå och vilka resurser som krävs för att nå dessa mål. Projektledaren ansvarar även för att identifiera och hantera eventuella risker som kan uppstå under projektets gång och att implementera strategier för att minimera deras påverkan.

En annan viktig aspekt av projektledarens arbete är att tilldela och hantera resurser på ett effektivt sätt. Detta inkluderar att planera och övervaka alla projektaktiviteter, se till att teamet har rätt kompetens och verktyg för att utföra uppgifterna samt att fördela arbetsbelastningen jämnt för att säkerställa en smidig genomförande av projektet.

Kommunikation är en nyckelkomponent för projektledaren. De måste inte bara hålla teamet informerat om projektets framsteg utan även kommunicera effektivt med alla intressenter. Det innebär att hålla kontakt med kunder, samarbeta med teammedlemmar, rapportera till ledningsgrupper och lösa eventuella problem eller utmaningar som kan uppstå under projektets gång.

Projektledaren fungerar som en länk mellan olika intressenter och är expert på att hantera dynamiken mellan dem. Detta inkluderar att förstå och hantera förväntningar, lösa konflikter och se till att alla parter är informerade och engagerade i projektets framsteg.

Projektledare har en multifunktionell roll som kräver en kombination av organisatorisk förmåga, kommunikationskompetens och strategiskt tänkande. Genom att effektivt navigera genom dessa ansvarsområden kan projektledaren säkerställa att projektet framgångsrikt når sina mål och levererar värde till alla intressenter.

Projektingenjör

En Projektingenjör har det övergripande ansvaret för att leda och koordinera olika tekniska projekt från start till mål. Dessa projekt kan sträcka sig över olika tekniska områden, såsom bygg- och anläggningsteknik, maskinteknik, elteknik eller programvaruteknik. De vanliga arbetsuppgifterna för en projektingenjör innefattar:

Planering och organisering av projektet: Detta inkluderar att skapa detaljerade tidslinjer, hantera budgeten och fördela resurser på ett effektivt sätt. Projektingenjören ansvarar för att säkerställa att projektet följer de fastställda riktlinjerna och genomförs inom de angivna parametrarna.

Utveckling av tekniska lösningar: Projektingenjören är involverad i att skapa och utveckla tekniska lösningar för att möta projektets krav. Det innebär att identifiera potentiella utmaningar och hitta innovativa sätt att lösa dem, vilket kräver både teknisk expertis och problemlösningsförmåga.

Samarbete med olika avdelningar och team: För att säkerställa att projektet framgångsrikt uppfyller kraven och specifikationerna, måste projektingenjören samarbeta med olika avdelningar och team. Detta kan inkludera kommunikation och samordning med experter inom relevanta områden för att optimera projektets genomförande.

Uppdatering av projektledning och intressenter: Projektingenjören ansvarar för att fortlöpande informera projektledningen och andra intressenter om projektets framsteg och resultat. Detta involverar att rapportera och kommunicera på ett tydligt sätt för att säkerställa att alla parter är informerade och engagerade.

För att bli en Projektingenjör krävs normalt en examen inom ett tekniskt område, såsom byggteknik, maskinteknik eller elektroteknik. Utöver akademisk utbildning är erfarenhet av projektledning och teknisk expertis inom det aktuella teknikområdet av stor vikt för att effektivt kunna navigera och framgångsrikt genomföra tekniska projekt.

Applikationsingenjör

En applikationsingenjör är en ingenjör som specialiserar sig på att utveckla, implementera och underhålla programvarulösningar för specifika applikationer. Deras arbetsområde sträcker sig över samarbete med utvecklingsteam för att noggrant förstå kundens behov, designa lösningar och effektivt implementera dem.

Applikationsingenjören besitter vanligtvis expertkunskaper inom områden som programmering, databaser och systemarkitektur. Deras förmåga att översätta kundens krav till praktiska och funktionella programvarulösningar är avgörande för att skapa produkter eller tjänster som möter och överträffar förväntningarna.

Utöver att vara tekniska experter är applikationsingenjörer också skickliga kommunikatörer. De samarbetar aktivt med olika avdelningar och team, inklusive utveckling, design och kundsupport, för att säkerställa att varje aspekt av applikationsutvecklingen är i linje med kundens krav och företagets mål.

En applikationsingenjör deltar i hela utvecklingscykeln, från konceptualisering och design till implementering och underhåll. Genom att hålla sig uppdaterade om de senaste teknologitrenderna och metoderna inom sitt expertisområde kan de säkerställa att de tillämpar de mest effektiva och innovativa lösningarna för varje unikt projekt.

Deras arbete sträcker sig ofta över olika branscher och sektorer, och de är involverade i att skapa mjukvarulösningar för allt från företagsapplikationer till specialiserade program för specifika användningsområden. Applikationsingenjörer har en central roll i att driva fram teknisk innovation och möjliggöra framgångsrika digitala lösningar för olika affärsbehov och kundkrav.

Kvalitetsingenjör

En kvalitetsingenjör har en avgörande roll inom produktions- och tillverkningsmiljöer där de är ansvariga för att säkerställa och övervaka kvaliteten på produkter eller tjänster. Deras huvudsakliga uppgift är att implementera och underhålla kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa att produkterna uppfyller eller överträffar de förväntade standarderna och kraven.

Kvalitetsingenjören är involverad i varje steg av produktionscykeln, från design och utveckling till tillverkning och leverans. De arbetar tätt med produktionsavdelningar för att fastställa och genomföra kvalitetskontrollmetoder och standarder. Genom att använda olika verktyg och tekniker övervakar de noggrant produktionsprocesserna för att upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser eller fel.

En viktig del av kvalitetsingenjörens arbete är att analysera och rapportera resultat från kvalitetskontroller och inspektioner. De identifierar möjliga förbättringsområden och utvecklar åtgärdsplaner för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av kvaliteten. Dessutom är de ansvariga för att säkerställa att företagets kvalitetspolicy och standarder uppfylls och att eventuella avvikelser hanteras korrekt.

Kvalitetsingenjören har även en central roll i att introducera och implementera nya kvalitetssäkringsmetoder och tekniker. Genom att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom kvalitetsstyrning och teknologiska framsteg kan de säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt och att dess produkter lever upp till marknadens förväntningar.

Tillverkningsingenjör

En tillverkningsingenjör har det övergripande ansvaret för att planera och optimera produktionsprocesser för att öka effektiviteten och samtidigt minska kostnaderna. Genom att tillämpa tekniska och matematiska principer utför de analyser för att förstå och förbättra produktionslinjer, materialflöden och kvalitetssäkringssystem.

Tillverkningsingenjören samarbetar nära med produktionspersonal och andra tekniska avdelningar för att utveckla och implementera innovativa processer och system. Deras arbete sträcker sig över att introducera nya tillverkningstekniker, förbättra produktionsmetoder och säkerställa att företagets tillverkningsprocesser är i linje med branschens bästa praxis.

I syfte att maximera effektiviteten övervakar tillverkningsingenjören kontinuerligt produktionslinjerna och identifierar områden för förbättring. Detta kan innefatta optimering av produktionsflöden, minskning av avfall eller förbättring av maskinprestanda. Genom att implementera strategier för kontinuerlig förbättring strävar de efter att skapa en mer kostnadseffektiv och resurseffektiv produktionsmiljö.

En viktig del av deras arbete är att säkerställa hög kvalitet på tillverkade produkter. Detta inkluderar att övervaka och förbättra kvalitetssäkringsprocesser för att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar. Tillverkningsingenjören är också involverad i att lösa eventuella produktionsrelaterade problem och förebygga avvikelser.

Dessutom kan Tillverkningsingenjören delta i att introducera och implementera ny teknik och automatiserade system för att öka produktionskapaciteten och förbättra produktionsflexibiliteten. Genom att hålla sig informerad om de senaste teknologitrenderna inom tillverkningssektorn bidrar de till att hålla företaget konkurrenskraftigt.

Sammanfattningsvis innehar tillverkningsingenjören en central roll i att säkerställa en effektiv, kostnadseffektiv och högkvalitativ produktionsprocess. Genom sin kompetens och samarbete med olika avdelningar bidrar de till att forma och förbättra företagets övergripande produktionsstrategi och prestanda.

LaboratorieiTekniker

En laboratorietekniker har det övergripande ansvaret för att planera, designa, konstruera och underhålla laboratorieutrustning och -miljöer. Deras arbetsområde sträcker sig över olika faser, från den inledande planeringsfasen till den kontinuerliga övervakningen av utrustningens prestanda.

Lab teknikern kan också utföra tester, analyser och experiment för att noga utvärdera och säkerställa att laboratorieutrustningen fungerar korrekt och att laboratoriet följer alla relevanta standarder och riktlinjer. Genom att säkerställa kvalitet och överensstämmelse med bestämda normer bidrar de till att skapa en pålitlig och effektiv forskningsmiljö.

Inom olika sektorer, såsom bioteknik, kemi, medicin och materialvetenskap, samarbetar laboratorieteknikern nära med forskare och tekniker. Deras roll omfattar att stödja forsknings- och utvecklingsprocessen genom att utveckla och optimera laboratorieprocesser och experimentella metoder.

Säkerhet och hälsa är en prioritet för laboratorieteknikern. De övervakar och hanterar säkerhetsrisker i laboratoriet, implementerar säkerhetsprotokoll och ser till att all personal följer säkerhetsföreskrifter. Genom att dokumentera resultat och processer bidrar de också till att skapa en transparent och väldokumenterad arbetsmiljö.

Laboratorieteknikern spelar en aktiv roll inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom att delta i experiment och analyser samt dokumentera och rapportera resultat kan de bidra till förbättringar och innovationer inom olika områden. Deras arbete stöder skapandet av nya produkter och teknologier som kan vara avgörande för framtida vetenskapliga framsteg.

Continuous Improvement Engineer

En Continuous Improvement Engineer ansvarar för att ständigt förbättra och optimera processer och system inom en organisation.

De identifierar problemområden, analyserar data och implementerar förbättringslösningar för att öka effektiviteten, minska slöseri och maximera kvaliteten på produkter eller tjänster. De kan också utbilda personal i bästa praxis och verktyg för att stödja en kultur av kontinuerlig förbättring.

Vi är ISO- CERTIFIERADE

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 för Kvalitet, ISO 27001 för Informationssäkerhet och ISO 14001 för Miljö.

Du kan vara trygg med att vi tar kvalitet på stort allvar.

INGENJÖR, Chef eller Produktions-ledare?

Berätta om dina resursbehov inom Engineering så hittar vi den bästa lösningen.